اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الاصلاحِ في اُمَّهِ جَدّي، اُريدُ اَن آمُرَ بِالمَعرُوفِ و اَنهي عَنِ المنکَرِ وَ اَسيرَ بِسيرهِ جَدّي وَ اَبي عَليَّ بن اَبي طالبٍ
 
Tabriz Notary  
 امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 299 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اخبار ...

جلسه دکتراقبال معاونت محترم اموراسناددرمحل کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

           [ تاریخ انتشار: 1400/04/17 -  کد: 971 ]

جلسه دکتراقبال معاونت محترم اموراسناددرمحل کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

درجلسه اي که باحضورجناب آقاي دکتراقبال معاونت محترم اموراسنادسازمان ثبت اسنادواملاک کشور،مهندس افخمي مديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان آذربايجان شرقي ،دکترسلطاني معاونت محترم اموراسناداداره کل ثبت استان ،بهمن الف وحسين کريمي روساي کانونهاي اردبيل وزنجان به همراه جمعي ازمسئولين محترم اداره کل ثبت استان، وهمکاران محترم واعضاي هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درمحل کانون استان تشکيل شده بودکتراقبال معاونت محترم اموراسنادسازمان ثبت اسنادواملاک کشوربيان داشتندبانهايي شدن طرح الزامي شدن ثبت اموال غيرمنقول مشاورين املاک حق تنظيم هيچگونه مبايعه نامه اي رانخواهندداشت واين امربصورت رسمي توسط دفاترصورت خواهدگرفت.
دکتراقبال اظهارداشتندزيرساخت هاي پرداخت آنلاين ماليات برارزش افزوده آماده شده وباصدوردستوراجراء ازناحيه رياست محترم سازمان امورمالياتي اجرايي خواهدشد.
ايشان عنوان داشتندبااجراي کامل درخواست صدورسندمالکيت توسط دفاتراسنادرسمي وجوداداره پست درمراحل صدورسندمنتفي خواهدشد.
معاونت محترم سازمان فرمودندبرون سپاري هاي جديدبه دفاترهمراه باتعيين تعرفه خواهدبودکه بزودي ثبت شرکتهاودرخواست سندمالکيت باتعرفه مربوطه ابلاغ واجرائي خواهدشد.
ودرموردتعرفه پذيرش اجراي مفاداسنادلازم الاجرادرخواست کانونهاموردتوجه قرارگرفته وافزايش آن پيگيري خواهدشد.
آقاي اقبال درادامه ازصدوردستورلازم مبني برپذيرش درخواست سردفتران ودفترياراني که قبل ازابلاغ آئين نامه جديددررابطه بابازنشستگي واستعفامطرح شده بودخبرداده وافزودنددررابطه
 باآئين نامه دفاتر،نظرات کانونهااخذودرمعاونت اموراسنادبررسي وضمن تاييدبرخي ازموارداعلامي مراتب جهت بررسي وطي مراحل قانوني تقديم رياست محترم سازمان گرديد.
دکتراقبال باتاکيدبررفع ايرادات واشکالات سامانه ثبت آني ،کنترل هوشمنداسناددولتي توسط سامانه ثبت آني راازجمله برنامه هاي واحد فنآوري سازمان دانسته ودرخصوص اسنادخودروضمن تشريح اقدامات صورت گرفته ودرخواست تعقيب قضائي جانشين پليس راهوربخاطرانتشاراخبارخلاف قانون برپيگيري وتاکيدسازمان دررابطه باطرح هرخودرويک پلاک باهدف برچيدن صفهاي طولاني مردم درمراکزتعويض پلاک اشاره کرده واظهارداشتندايجادسامانه مالکيت مستقل دررابطه بااسنادخودرو که ملاک استعلام مراجع قضائي واجرايي وثبتي خواهدبوددردستورکارسازمان قرارداردوهم اکنون نيزشوراي عالي ثبت ملاک مالکيت افراددروسائط نقليه رااسنادرسمي دفاتردانسته ومراتب راازطريق سازمان بازرسي کل کشورومعاونت حقوقي ديوان عدالت اداري پيگيري مينمايد.
دکتراقبال نامه اخيرمعاونت اموراسناددررابطه بانقل وانتقال سران دفاتررادرراستاي حل مشکل برخي دفاترداراي شرايط خاص بالحاظ سوابق آنهادانسته واظهارداشتندنامه مزبورشامل انتقال به مراکزاستاني نميباشدودربرگزاري آزمون جديدسردفتري نيزضوابط قانوني موردتوجه خواهدبود.
دکتراقبال درپايان بااشاره به تشکيل کارگروه اسکن دفاتر،بيان داشتندکه اين امربموجب دستورالعمل مشخص وباکمترين هزينه اتفاق خواهدافتادوبعدازاتمام اسکن ،دفاترجاري جمع آوري شده وباعنايت به برنامه هاي سازمان مبني برالکترونيکي کردن پروسه تنظيم اسنادپرينت اسناددردفاترنيزحذف خواهدشد.
درابتداي جلسه آقاي محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ضمن تمجيدازعملکردمعاونت محترم اموراسنادجناب آقاي دکتراقبال ومهندس افخمي ودکترسلطاني مديرکل محترم ومعاونت محترم اموراسناداداره کل ثبت استان ،ضمن بيان نظرات کانون استان دررابطه بابرگزاري آزمون سردفتري بررعايت نصاب هاي قانوني ،اقتصادي وجمعيتي دراين رابطه ونيزبرلحاظ نمودن سوابق همکاران وشرايط آنهادراجراي بخشنامه نقل وانتقال تاکيدنموده وبااشاره به عدم تعيين تعرفه ارسال سندمالکيت تعيين ومتناسب سازي هزينه هاي برون سپاري راخواستارشدند.
ايشان به همراه روساي محترم کانونهاي اردبيل وزنجان وجمعي ازاعضاي حاضربرحمايت سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورنسبت به حقوق مکتسبه دفاتردرخصوص ماده 69 قانون دفاتروبحث جذب سردفتري اشاره کرده وازطرح نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي دراين رابطه اظهارنگراني نموده وآئين نامه دفاتر،مشکلات سامانه ثبت آني وقطعي مکررآن به همراه عدم واريزآنلاين هزينه هاي پستي اسنادتک برگي راازجمله مشکلات ودغدغه هاي فعلي دفاتردانسته وبررفع ايرادات ومشکلات مربوطه واصلاح آنهاتاکيدنمودند.
 
(روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي)
   نظرات خوانندگان محترم:


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2022
 
 © 2022 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary IT