هيچ گنجي چون دانش نيست و هيچ زيوري چون فرهنگ. حضرت علي ع
 
Tabriz Notary  
 امروز ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 172 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اطلاعيه ها ...

مشروح جلسه مسئولين امورمالياتي استان باهمکاران

           [ تاریخ انتشار: 1398/03/14 -  کد: 593 ]

مشروح جلسه مسئولين امورمالياتي استان باهمکاران

درجلسه اي که درمورخ1398/3/7ساعت 17/30ودرمحل کانون استان باحضورآقايان عرفاني (بازرس مالياتي دفاتر)جعفري (مسئول ماليات برحقوق کارکنان)نجفي (مسئول معاملات فصلي)وعزيزي(مسئول ماليات برمشاغل دفاتر)وباحضوراعضاي هيات مديره وجمعي ازهمکاران برگزارشددرابتداجناب آقاي عزيزي درخصوص اظهارنامه سال1397دفاتربيان داشتندباتوجه به راي ديوان دفاتر40درصدتحريرسال 97راکسرکرده ودرصورتي که اظهارنامه ماليات برارزش افزوده سال 97راارسال کرده ومبالغ راواريزکرده باشند15درصدازمبناي 35درصدکسرکرده و60درصدتحريرراضربدر29/75درصدخواهندکردومبلغ باقيمانده مبناي محاسبه ماليات خواهدبودوالبته همکاران دراستفاده ازتبصره ماده صددرخصوص ارسال اظهارنامه ويابشرح فوق مختارميباشنددرادامه ايشان بيان داشتندميبايستي جمع تحريراظهارنامه هاي چهارفصل سال97باجمع تحريرمندرجه دراظهارنامه ماليات برمشاغل يکسان باشدونيزبرخلاف آماري که به اداره ثبت ارسال ميگرددمبنابراي امورمالياتي درارزش افزوده وغيره آمار1397/1/1لغايت1397/12/29ميباشدودرخصوص کسرهزينه هاي پزشکي واجاره بهاازمبلغ مانده اين امرراامکان پذيردانستندوباتوجه به اينکه اصل مدارک پزشکي همکاران به کانون تهران ارسال ميگرددمقررشدمراتب دراداره بررسي وراه حلي دراينخصوص بيان گرددودرخصوص اظهارنامه همکاران دفتريارنيزمثل روال سابق 60درصد15درصدمبناي محاسبه ماليات خواهدبود درادامه جلسه آقاي نجفي درخصوص ارسال آمارمعاملات فصلي مطالبي بشرح ذيل بيان داشتند1)ازنظراداره دارايي ارسال آماراز1395/1/1 تابه امروزازناحيه دفاتراجباري ميباشدولي افرادي که ارسال نکرده اندبرافصولي که زمانش سپري شده ميتوانندارسال کنندودرصورت ارسال جرايم مربوطه تا97درصدقابل بخشودگي ميباشدکه دراينخصوص قول مساعددادند2)بيان داشتندمبلغ کلي تحريربامبلغ عوارض وماليات درج خواهدشدالبته اگراسنادبراي اشخاص حقيقي باشدچنانچه براي اشخاص حقوقي سندي تنظيم بشه مشخصات اون بصورت انفرادي ميبايستي درج گردد3)دراظهارنامه ارسالي علاوه برارسال آمارتحريرکه شامل فروش خدمات ميباشدچنانچه درطول فصول  بهردليل مبالغي تحت عنوان ارزش افزوده ازناحيه سران دفاترپرداخت گرددجمع آمارمبالغ مزبورنيزميبايستي درج وارسال گرددوآقاي جعفري درخصوص ماليات برحقوق کارکنان برخلاف نظرکانون اظهارداشتندکه ميبايستي حداقل حقوق همراه بامنضمات وبه علاوه سهم 15درصدتحريردرنظرگرفته شده وارسال گرددومبناي وصول ماليات قراربگيردودرپايان آقاي عرفاني اخذمجوزازاداره امورمالياتي براي وسايط غيرسواري واسناداجاره رالازم ندانسته وتوصيه نمودندمشخصات اسناداجاره همراه باآمارمعاملات غيرمنقول واسنادمصالحه اموال غيرمنقول به اداره ارسال گردد
 
 
روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي
   نظرات خوانندگان محترم:

نام :   مجيد طالبي دفتر 6مراغه     تاریخ و زمان ارسال :   1398/03/18   08:24:01
نظر:   با سلام و تبريک عيد سعيد فط رب هاعضا محترم کانون و همکاران سر دفتر و دفتر يار و پر سنل معظم از اينکه در چند و چون بر گزاري اين جلسه مارا قرار داديد صميمانه به نوبه خودم تشکر و قدرداني مي نمايم


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
 
 © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary